op je gemak thuis passen  - snel bezorgd, ook 's avonds - twee weken bedenktijd & 
gratis retourneren

Deze website is in ontwikkeling, u kunt hier nu nog niet bestellen.

In de tussentijd kunt u bij onze collega's terecht.
Bestel nu uw ophangsystemen bij deze officiële dealers

Officiële dealers van:
Stas en Artiteq ophangsystemen


www.Lijstenmakerij-lijstenmaker.nl


www.Ophang-systeem.com


www.Ophangsystemen.eu

Privacy verklaring

De website ophangsysteem.net is onderdeel van AHB/art3000 te Rotterdam 

Privacybeleid van deze website van AHB / art3000

Deze website respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

PRIVACY BELEID

Wij verzoeken u ons Privacybeleid aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Voor de toepassing van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke AHB / art3000, ingeschreven in Rotterdam onder KvK nummer 24483666 en statutair gevestigd te Rotterdam,  Nieuwe Binnenweg 355-c, Nederland.

Over ons privacybeleid

AHB / art3000 geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AHB / art3000.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Indien u via deze website een bestelling plaatst vragen wij naar o.a. uw naam, adres, afleveradres,  betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie gebruiken wij om uw bestelling uit te voeren en af te handelen.

Ook vragen wij u naar uw e-mailadres. Uw gegevens en e-mailadres gebruiken wij om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling en om eventueel, indien u zich daarvoor heeft aangemeld , onze gratis (elektronische) nieuwsbrief toe te zenden. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid tot uitschrijven.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

OSCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OSCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Webhosting Zeeland. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Webhosting Zeeland heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Webhosting Zeeland is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van een wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt en opgeslagen om verlies van data te voorkomen.

Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Webhosting

Webhosting Zeeland

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Webhosting Zeeland en KPN. Deze verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Webhosting Zeeland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Webhosting Zeeland is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Onze mail Nieuwsbrieven en mails kunnen gebruik maken van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

AHB / art3000

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webhosting Zeeland en KPN. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Webhosting Zeeland en KPN hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Met uitzondering van (technische) ondersteuning en of verbeteren van de dienstverlening.

AHB / art3000 Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie, Paypal  en ICEPAY. Beveiligde betalingssystemen als Mollie, Paypal  en ICEPAY verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie, Paypal  en ICEPAY hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie, Paypal  en ICEPAY behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie, Paypal  en ICEPAY, hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, Paypal  en ICEPAY zover als bij ons bekend bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL, TNT, maar ook andere vervoerders,

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van onder andere de diensten van PostNL,TNT en andere vervoerders,  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en soms telefoonnummers met de vervoerder delen. Vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de vervoerders onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

AHB / art3000

Voor het bijhouden binnen onze administratie en boekhouding zoals gesteld in de wet maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Deze gegevens worden gecontroleerd door het boekhouderskantoor.  Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk beschermd verzonden en opgeslagen. Het boekhoudkantoor en Exact zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan verwerking en bezorging, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, enz) zijn geen persoonsgegevens.

Als u op onze site een account heeft kan dit anders zijn o.a. om uw bestelling bij te houden en te kunnen uitvoeren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan AHB / art3000 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij minimaal dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van AHB /art3000. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Functionele Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt.

In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om u als klant te identificeren. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website, zoals inloggen als klant of uw winkelwagentje later opnieuw bekijken.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies die bij ons bekend zijn, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Links en andere websites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door deze andere organisaties.

Indien u nog vragen heeft over onze Privacy Policy, dan kunt u een bericht sturen naar onze klantenservice, zij helpen u verder, ook als u uw gegevens wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

De website ophangsysteem.net is onderdeel van AHB / art3000 te Rotterdam 

AHB / art3000

Nieuwe Binnenweg 355-c
3023EJ Rotterdam

T: 010-4760630

KVK: nr. 24483666
Nederland

W: http://www.ophangsysteem.net

E: info@ophangsysteem.net

 

Continue
Advertentie